Thông báo nhà trường

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NĂM HỌC 2016-2017

PHÒNG GD&ĐT NA RÌ          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường TH Đổng Xá                             Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc   Số: 06/KH-TH                                 Đổng Xá, ngày 07 tháng 3 năm 2016 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NĂM HỌC 2016-2017 Thực hiện…